Your slogan here

Foto Veľkých Mužských Penisov

Ženská obriezka čiže infibulácia je amputácia (odstránenie) niektorých častí vonkajších pohlavných orgánov ženy. A љpeciбlne pre Vбs homosexuбlne postihnutэch muћov je najdфleћitejљie vydrћaќ u Vami zvolenйho љportu, a to navyљe - ak je to moћnй - usilovaќ sa vydrћaќ u dotyиnйho љportu aj bez samoѕъtosti a vnъtornйho nariekania nad sebou samэm ak by sa hoc aj moћno ukбzalo, ћe Vaљi sъperi sъ silnejљн, rэchlejљн, vytrvalejљн, presnejљн иi inak technicky dokonalejљн, alebo vфbec v tom najљirљom slova zmysle nejako lepљн иi ъspeљnejљн љportovci ako ste Vy sбm.
Vэznam ъиasti viacerэch osфb na terapii spoинva v tom, ћe keп sa tэmto ironickэm poznбmkam profesionбlneho lekбra иi psycholуga, alebo aj laickйho terapeuta иi sprievodcu na adresu tohoto homosexuбlneho иi lesbickйho ъbohйho ja” smejъ aspoт dvaja ѕudia иi dokonca keп sa smeje viac ѕudн sъиasne - tak sa tэm terapeutickэ, lieиebnэ ъиinok homosexuбlneho иi lesbickйho ъbohйho ja” iba zdvojnбsobuje иi dokonca aj zniekoѕkonбsobuje.
Samotnэ diabol - Satan si je svojou vysokou inteligenciou a skъsenosќou vedomэ toho, ћe svedomie a morбlka sa nedб ъplne eliminovaќ, a preto tento diabol Satan vnukol svojim najvernejљнm sluћobnнkom a sluћobnниkam, ktorэmi sъ homosexuбli, feministky a slobodnн murбri иi иesky svobodnн zednбшi, respektнve s ohѕadom na konkrйtnu problematiku v danom prнpade diabol Satan vnukol svojim najvernejљнm psycholуgom z radov homosexuбlov, feministiek, slobodnэch murбrov иi иesky svobodnэch zednбшщ, aby sa vo svojej lћivej pseudovedeckej propagande snaћili svedomie a morбlku umelo substituovaќ morбlne neutrбlnou nбhradou, ktorб sa v danom prнpade ponъka v takzvanom Freudovom nad-ja”; respektнve bol to samotnэ diabol Satan, ktorэ inљtruoval psycholуgov i psychiatrov z radov svojich vernэch sluћobnнkov aby zo vљetkэch svojich sнl popierali psychickъ dynamiku skutoиnйho morбlneho svedomia иloveka.
Mфj nбzor ћe psychopatickб homosexuбlna porucha je v podstate neurуza, ktorъ иlovek nemusн fatalisticky prijaќ ako osud, ale mфћe svoju homosexualitu s ъspechom plne vylieиiќ, prнpadne teda tъto svoju homosexualitu mфћe prinajmenљom aspoт s vэraznэm ъspechom premбhaќ.
Ostatne nieиo podobnйho mi povedal aj jeden katolнcky kтaz, ktorэ viac neћ љtyridsaќ rokov pracoval ako katolнcky kтaz v severovэchodnej иasti Brazнlie, kde sa tieћ aj narodil - ani raz nieиo takйho vo svдtej spovedi a ani mimo тu nikde ћiadnom konkrйtnom иloveku nepoиul.
Naneљќastie ale tбto nбdhernб modrookб blondнnka mala zбujem akoby zбkonom schvбlnosti, alebo presnejљie povedanй zбkonom satanovэm prбve chlapca s najlepљнm prospechom v roиnнku obќaћujъc ho neustбle pod zбmienkou, ћe si chce od neho opнsaќ domбcu ъlohu, vypoинtaќ иi vyrieљiќ nejakэ matematickэ иi inэ prнklad, hlavolam, rйbus a podobne, hoci dotyиnэ chlapec sa zasvдtil Bohu, ћe naveky zachovб z lбsky k Pбnu Bohu panictvo svojho tela i duљe pre Boћie krбѕovstvo a preto sa tohoto dievиaќa veѕmi bбl, pretoћe sa mu veѕmi pбиila, a aj po odchode po vyuиovanн zo љkoly domov sa musel veѕmi namбhaќ, aby silou vфle jej nбdhernъ tvбr vytesnil zo svojej mysle, иo dokбzal iba vпaka vrъcnym modlitbбm v kostole a pomoci Boћej.
Ako uvбdza mimoriadne vynikajъci holandskэ terapeut Gerard J.M. van den Aerdweg Ph.D., ktorэ od roku 1962 vylieиil uћ stovky homosexuбlov z ich homosexuбlnej psychopatickej poruchy; obиas vљak poиul od niektorэch homosexuбlov, ktorн sa k nemu priљli informovaќ terapii takй reиi, ћe sa dotyиnэ homosexuбl chce svojej neurуzy zbaviќ, avљak sъиasne tento homosexuбl jednэm dychom dodal, ћe na svojej homosexualite ale pracovaќ nechce” - tj. inэmi slovami, ћe nemб absolъtne ћiadny zбujem sa z tej jeho homosexuality lieиiќ, lieиiќ sa totiћ chce iba z jej jeho doprovodnej neurуzy.
Prvý predstavuje potlačené túžby jednotlivca, vykryštalizované do konečného výsledku infantilného konfliktu, a druhý sa týka identifikácie s ľuďmi, ktorí sú vybraní, aby popreli a odmietali pokarhanie vnútorného svedomia proti týmto neurotickým túžbám.
A psychicky kvфli tejto svojej muћskej oљklivosti, ktorб mб svojнm vэzorom veѕmi пalekom od vэzoru skutoиnйho muћa, keпћe vyzerб prinajmenљom jako poloviиnб ћena, si taktieћ vsugeroval nielen to, ћe ho ъdajne vraj odmietol jeho vlastnэ otec, ale aj to, ћe ho ъdajne vraj, kvфli jeho zћenљtilйmu vzhѕadu odmietajъ aj vљetci jeho kamarбti, pretoћe sa veѕmi mбlo svojнm vэzorom podobб na skutoиnйho muћa.
Ruling Permits Use Of 'Perversion Information' In Boy Scout Sex Abuse Case

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free